+48 22 395 84 25

1. Wstęp

Workthere jest marką handlową Savills. Administratorem gromadzonych i wykorzystywanych danych osobowych jest Savills Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem: 0000206831, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.532.500,00 zł, NIP: 5262771913, REGON: 015740610, (dalej jako „Savills”). Wszelkie odniesienia do „klienta” dotyczą osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Savills.

Savills zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów z zachowaniem poufności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, a dane osobowe klientów mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Polityka prywatności Savills określa:

Polityka prywatności Savills określa:

 1. Czym są dane osobowe
 2. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 3. Sposoby wykorzystywania danych osobowych w tym informacje o odbiorcach
 4. Cele i Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 5. Okres przechowania danych osobowych
 6. Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych
 7. Przekazywanie danych osobowych za granicę
 8. Prawa klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych
 9. Procedurę składania skarg i kontaktowania się z Savills
 10. Wykorzystywane pliki cookies
 11. Procedurę zmiany Polityki Prywatności

W przypadku jakichkolwiek zmian sposobu wykorzystywania danych osobowych klienta niniejsza Polityka prywatności zostanie odpowiednio zmieniona.

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o kliencie. Obejmują między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, numer konta bankowego i inne informacje określające potrzeby lub okoliczności klienta, które umożliwiają jego zidentyfikowanie.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych niektóre dane osobowe klasyfikuje się jako dane „szczególne”. Obejmują one między innymi informacje dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub poglądów politycznych i orientacji seksualnej. Dane szczególne mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane w szczególnych przypadkach. Ponadto gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących wyroków skazujących podlega dodatkowym ograniczeniom.

Wszelkie odniesienia do danych osobowych w Polityce prywatności obejmują dane osobowe oraz, o ile ma to zastosowanie, szczególne kategorie danych osobowych.

3. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Przy każdorazowym nawiązywaniu kontaktu Savills przetwarza takie dane osobowe jak imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (takie jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres pocztowy).

Ponadto w przypadku świadczenia usług na rzecz lub w imieniu klienta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Savills może gromadzić dane umożliwiające ustalenie tożsamości klienta, obejmujące co najmniej jeden rodzaj dokumentu ze zdjęciem (na przykład paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty) oraz jeden rodzaj dokumentu potwierdzający miejsce zamieszkania (na przykład ostatni rachunek za media).

W celu wykrycia potencjalnego konfliktu interesów oraz – w przypadku jego stwierdzenia – podjęcia odpowiednich działań zgodnie z obowiązkami ustawowymi i regulacyjnymi Savills może ustalać, czy w Savills pracują krewni lub bliscy klienta.

W zależności od rodzaju usługi świadczonej na rzecz lub w imieniu klienta, Savills może również gromadzić określone poniżej dodatkowe dane osobowe:

Zakup, sprzedaż, wynajem

W przypadku zakupu, sprzedaży lub oferowania nieruchomości na wynajem za pośrednictwem Savills:

- Savills przetwarza dane dotyczące numeru telefonu umożliwiającego kontakt w celu uzgodnienia terminu oględzin i przekazywania otrzymanych ofert zakupu lub najmu nieruchomości przez najemców
- W przypadku zapytania o możliwość zakupu określonej nieruchomości, Savills udziela odpowiedzi w oparciu o dane kontaktowe klienta, a w odpowiedzi może między innymi przesłać propozycje alternatywnych nieruchomości, które mogą ułatwić klientowi poszukiwania.
- W przypadku gdy klient nie jest właścicielem nieruchomości, Savills przetwarzać będzie dane znajdujące się w  dokumentach potwierdzających umocowanie do sprzedaży lub oferowania nieruchomości na wynajem takich jak pełnomocnictwo, postanowienie o ustanowieniu opiekuna ustawowego lub postanowienie o nabyciu spadku.
- W przypadku nawiązania przez klienta współpracy z Savills, Savills może zbierać informacje wymagane do identyfikacji użytkownika w celu spełnienia wymogów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Jeżeli klient jest podmiotem takim jak spółka, fundusz powierniczy lub organizacja charytatywna, Savills może być zobowiązany do uzyskania danych osobowych beneficjentów podmiotu oraz osób go kontrolujących. Mogą to być między innymi dokumenty potwierdzające tożsamość i adres. Savills może być również zobowiązany do uzyskania informacji o innych osobach, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości, a które nie są klientami Savills.
- Savills przetwarza także dane o rachunku bankowym w celu umożliwienia wpłat należnego czynszu.
- W przypadku współpracy z osobami trzecimi takimi jak kancelarie prawne, firmy deweloperskie, agenci uczestniczący w transakcji, Savills może być zobowiązany do udostępnienia tych danych lub dokumentów ze względu na prawnie uzasadniony interes.
- W przypadku zainteresowania zakupem nieruchomości oferowanej przez Savills, Savills gromadzi dane osobowe dotyczące szczegółowych wymogów klienta, które umożliwią znalezienie nieruchomości odpowiedniej do jego potrzeb. Savills gromadzi także dane osobowe niezbędne do pozyskania nieruchomości na rzecz klienta oraz – w razie konieczności – negocjuje jej zakup w imieniu klienta.

W przypadku zainteresowania klienta wynajęciem nieruchomości oferowanej przez Savills:

- Savills przetwarza dane dotyczące szczegółowych wymogów klienta, które umożliwiają znalezienie nieruchomości spełniającej jego potrzeby.
- Przetwarzane są również dane o rachunku w banku, kasie mieszkaniowej lub o innym rachunku w celu umożliwienia zarządzania zatwierdzonym rachunkiem kaucji w imieniu klienta oraz zorganizowania płatności należnego czynszu.
- W przypadku zapytania o możliwość wynajęcia określonej nieruchomości, Savills udziela odpowiedzi w oparciu o dane kontaktowe klienta, a w odpowiedzi może między innymi przesłać propozycje alternatywnych nieruchomości, które mogą ułatwić klientowi poszukiwania.
- Savills na podstawie przepisów prawa może być również zobowiązany do przetwarzania danych dotyczących dokumentów tożsamości w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom, fałszerstwom lub praniu brudnych pieniędzy.

Inne

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie raportów, wiadomości lub innych informacji rynkowych lub handlowych, oprócz powyższych danych Savills gromadzi dane dotyczące branży klienta oraz rodzaju treści, które klient chciałby otrzymywać.

4. Sposoby wykorzystywania danych osobowych

Cele i Podstawy prawne przetwarzania danych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych Savills jest uprawniona do wykorzystywania danych osobowych klientów, jeżeli istnieją do tego podstawy prawne, które obejmują między innymi:

- konieczność dostępu do informacji w celu wykonania umowy zawartej z klientem;
- konieczność wykonania obowiązku prawnego;
- konieczność przetwarzania danych w celu wykonywania czynności będących w uzasadnionym interesie Savills (lub osoby trzeciej), pod warunkiem że interes i podstawowe prawa klienta nie są ważniejsze od interesu Savills (lub osoby trzeciej), w tym m.in. konieczność:

  • przetwarzania danych w celu promowania działalności Savills, jej marek i produktów oraz ustalania zasięgu i skuteczności jej kampanii. Obejmuje to między innymi przesyłanie klientowi informacji marketingowych –  po zleceniu Savills świadczenia określonych usług lub ich wykonaniu – które mogą być podobne i zainteresować klienta, lub jeżeli klient wyraził zainteresowanie otrzymywaniem takich informacji. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z otrzymywania takich informacji w każdym czasie;
  • przetwarzania danych w celu poszerzenia wiedzy na temat rynku nieruchomości. Obejmuje to między innymi przeprowadzanie analiz i badań rynkowych pozwalających lepiej poznać trendy i zapewnić klientom bardziej szczegółową wiedzę oraz usługi lepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb w przyszłości;
  • przetwarzania danych w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności Savills pod względem administracyjnym i technicznym. Obejmuje to między innymi: weryfikację poprawności danych klienta i uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o kliencie; przetwarzanie danych w celach związanych ze zwiększeniem efektywności administracyjnej, na przykład w związku z outsourcingiem niektórych funkcji administracyjnych do osób trzecich specjalizujących się w takich usługach; przetwarzanie danych w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci i danych, tj. podjęciem działań w celu ochrony danych klienta przed ich utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub uzyskaniem do nich nieuprawnionego dostępu lub w celu spełnienia prośby klienta związanej ze skorzystaniem przez niego z którekolwiek z poniższych praw.

Podstawy prawne mające zastosowanie w wyjątkowych przypadkach:

- konieczność ochrony żywotnych interesów klienta (lub osób trzecich) lub
- konieczność wykorzystania danych w interesie publicznym lub w celach urzędowych.

Ewentualne szczególne kategorie danych osobowych Savills może przetwarzać w następujących wyjątkowych przypadkach:

- za wyraźną zgodą klienta, w którym to przypadku Savills wyjaśnia cel wykorzystania takich danych w chwili uzyskiwania zgody klienta.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych na potrzeby związane ze świadczeniem zamawianych usług.

 Zakup, sprzedaż, wynajem

- Savills wykorzystuje dane osobowe w celu wykonania zobowiązań w zakresie wynajmu lub sprzedaży nieruchomości lub – w przypadku gdy klient jest nabywcą lub najemcą – w celu przygotowania oględzin, uzyskania informacji zwrotnych oraz przygotowania umowy sprzedaży lub najmu.
- Savills wykorzystuje dane osobowe w celu przeprowadzenia analizy due diligence zgodnie z innymi zobowiązaniami prawnymi lub regulacyjnymi.
- Savills przekazuje dane osobowe klienta prawnikom klienta oraz prawnikom i agentom działającym na rzecz drugiej strony transakcji w zakresie niezbędnym do umożliwienia zawarcia transakcji sprzedaży lub zakupu. Savills może również przekazywać dane osobowe klienta innym agentom uczestniczącym w transakcji lub deweloperom, zależnie od okoliczności.
- Savills przekazuje dane osobowe klienta zewnętrznym agencjom sprawdzającym wiarygodność najemców w celach związanych z zapobieganiem przestępstwom, fałszerstwom lub praniu pieniędzy oraz ich wykrywaniem, a także w celu zweryfikowania zdolności klienta do zawarcia umowy najmu.

Inne przykłady wykorzystywania danych osobowych 

- Jeżeli Savills dokona zbycia części przedsiębiorstwa lub połączenia jej z inną organizacją, wówczas dane klienta mogą zostać ujawnione doradcom Savills i potencjalnym nabywcom lub wspólnikom joint venture i ich doradcom. W takim przypadku nowi właściciele przedsiębiorstwa będą uprawnieni jedynie do wykorzystywania danych klienta w taki sam lub podobny sposób, jak ten określony w niniejszej Polityce prywatności.
- Savills udostępnia dane osobowe organom regulacyjnym, organizacjom rządowym lub quasi-rządowym, organom ścigania oraz sądom, trybunałom i organom arbitrażowym w zakresie niezbędnym w celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych i prawnych.
- Korzystanie z usługodawców zewnętrznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Savills w celu świadczenia usług na rzecz Savills. Dotyczy to między innymi dostawców systemów i usług informatycznych, a także zewnętrznych agencji weryfikacyjnych lub sprawdzających wiarygodność w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw oraz ich wykrywania.
- Savills może przekazywać dane osobowe klienta każdemu pracownikowi Grupy Savills w niezbędnym zakresie w celu umożliwienia wykonywania zobowiązań Savills wobec klienta.
- Savills przechowuje dane osobowe w systemach zarządzania relacjami z klientami i wykorzystuje je w celu przekazywania klientom informacji marketingowych o innych usługach oferowanych przez Savills, podobnych do wcześniej zleconych, które klient może uznać za przydatne. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z otrzymywania takich informacji w każdej chwili.

Skutki nieprzekazania danych wymaganych przez Savills

Przekazanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług zlecanych Savills. Na przykład:

- w przypadku sprzedaży nieruchomości w imieniu klienta niezbędne są dane kontaktowe, które umożliwią przekazywanie klientowi aktualnych informacji o oględzinach nieruchomości, ofertach i przebiegu sprzedaży; oraz
- w przypadku zlecenia znalezienia nieruchomości spełniającej określone wymogi niezbędne są bardziej szczegółowe informacje o kliencie, które umożliwią znalezienie odpowiedniej nieruchomości.

Ponadto niektóre informacje są niezbędne do tego, aby wykonać obowiązki prawne ciążące na Savills. Na przykład Savills może poprosić klienta o przedłożenie dokumentów tożsamości w celu wykonania obowiązku przeciwdziałania fałszerstwom i praniu brudnych pieniędzy.

Nieprzekazanie danych w powyższych celach uniemożliwi Savills wykonanie zawartej z klientem umowy oraz może uniemożliwić świadczenie usług lub dalsze świadczenie określonych usług na rzecz klienta. Klient zostanie poinformowany o tym w chwili gromadzenia jego danych.

5. Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych

Savills przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa danych i wdrożyła rozwiązania opracowane w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, w tym między innymi:

- pliki dotyczące klientów są przechowywane w bezpiecznych systemach zarządzania relacjami z klientami. Dostęp do powyższych systemów mają wyłącznie osoby w Savills, które muszą się zapoznać z informacjami o klientach w uzasadnionych celach biznesowych;

- dokumenty w formie papierowej są przechowywane w zamykanych szafkach.

Wszystkie dane są przechowywane w centrach danych posiadających systemy i zabezpieczenia chroniące zarówno przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, jak i innymi czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie. Wprowadzone zostały rygorystyczne wymogi w zakresie dostępu, który ograniczono do osób bezwzględnie go potrzebujących.

Dostęp do danych osobowych mają w niezbędnym zakresie wyłącznie pracownicy Savills oraz inne osoby zatrudnione w Grupie Savills. Dla pracowników Savills wymagających dostępu do danych osobowych organizowane są szkolenia.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od rodzaju usług zamawianych przez klienta nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów takiego przetwarzania. Okres ten może być dłuższy od okresu świadczenia usług w przypadku zobowiązania ustawowego lub regulacyjnego do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas lub w razie konieczności ich przechowywania ze względu na zgłoszone roszczenie.

7. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Savills może przekazywać, przechowywać lub przetwarzać dane osobowe klientów poza terytorium Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak przepisy prawa obowiązujące w EOG, Savills zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG będzie odbywać się na podstawie jednego z  zabezpieczeń określonego w Rozdziale V RODO w tym m.in.:

- Przekazywanie danych do kraju nienależącego do EOG, w którym obowiązują przepisy o ochronie prywatności oferujące taką samą ochronę jak na terytorium EOG, a kraj ten został uznany za kraj o adekwatnym stopniu ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej: (European Commission Justice)

- Zawarcie z odbiorcą danych umowy zobowiązującej go do zapewnienia ochrony zgodnie ze standardami obowiązującymi na terytorium EOG na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Komisji Europejskiej: (European Commission Justice)

8. Prawa klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje szereg praw w związku z jego danymi osobowymi, w tym między innymi prawo do:

- otrzymywania informacji o sposobie wykorzystywania danych osobowych;
- uzyskania dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Savills;
- żądania sprostowania danych osobowych, które zdaniem klienta są niepoprawne, niekompletne lub niedokładne;
- żądania usunięcia danych osobowych w następujących okolicznościach:

  • jeżeli Savills przetwarza dane osobowe przez czas dłuższy niż niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one pierwotnie zgromadzone;
  • jeżeli Savills powołuje się na zgodę jako podstawę prawną do przetwarzania danych, którą to zgodę klient wycofał;
  • jeżeli Savills powołuje się na uzasadnione interesy jako podstawę prawną do przetwarzania danych, a klient zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma żadnych istotnych i nadrzędnych podstaw uprawniających Savills do dalszego przetwarzania danych;
  • jeżeli dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem (tj. z naruszeniem wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych);
  • jeżeli usunięcie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania obowiązku prawnego;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy zdaniem klienta:
   • dane osobowe są niepoprawne;
   • dane osobowe są przetwarzane przez Savills niezgodnie z prawem;
   • Savills nie potrzebuje już danych osobowych, lecz klient zobowiązuje Savills do ich przechowywania, aby umożliwić klientowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami;
   • klient zgłosił sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych przez Savills;
  • żądania kopii danych osobowych przekazanych Savills w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym. Prawo to dotyczy danych osobowych przekazanych Savills, niezbędnych do wykonania zawartej z klientem umowy oraz danych osobowych, przy przetwarzaniu których Savills powołuje się na zgodę klienta;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Savills danych osobowych w przypadku, gdy Savills powołuje się na uzasadniony interes lub wykonanie czynności w interesie publicznym w celu spełnienia zgodności z prawem przetwarzania danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Savills dokona oceny w celu ustalenia, czy Savills ma nadrzędne i uzasadnione podstawy uprawniające do dalszego przetwarzania danych osobowych klienta; oraz
  • niepodlegania w pełni zautomatyzowanym decyzjom, które powodują skutki prawne lub mogłyby mieć podobny istotny wpływ na klienta.

 

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy przesłać wiadomość na adres: kontakt.rodo@savills.pl

Savills przechowuje informacje o zgłoszeniu przez klienta żądaniach skorzystania z przysługujących mu praw oraz o udzielonej odpowiedzi na takie żądanie w celu wykazania, że Savills przestrzega zobowiązań w zakresie ochrony danych, a także w celu rozpatrywania wszelkich zapytań, skarg lub roszczeń związanych z takim żądaniem. Informacje te są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6 powyżej.

9. Skargi i dane kontaktowe

Skargi i żądania

Wszelkie skargi i żądania dotyczące sposobu wykorzystywania danych osobowych należy przesyłać na adres kontakt.rodo@savills.pl.

Klientowi przysługuje również prawo złożenia skargi do urzędu ochrony danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dodatkowe informacje na temat możliwości skontaktowania się z urzędem ochrony danych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: kontakt.rodo@savills.pl

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania, uwagi lub prośby dotyczące dowolnego aspektu niniejszej Polityki prywatności prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt.rodo@savills.pl lub pisemnie na adres: Savills Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Wykorzystywanie plików cookies przez Savills

Czym jest plik cookie?

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowym stanowiącymi dane informatyczne, które są przechowywane na komputerze użytkownika w momencie, gdy odwiedza określone strony i zezwalają stronie internetowej rozpoznawać komputer użytkownika. Pliki cookie ułatwiają użytkownikom nawigację na stronach internetowych i zezwalają na korzystanie z określonych funkcji, jak również przekazują informacje właścicielom strony internetowej.

Jakie pliki cookies wykorzystuje Savills?

Podczas przeglądania strony internetowej Savills wykorzystywane są automatycznie pliki cookie, które są niezbędne do jej funkcjonowania. Savills wykorzystuje pliki cookie, które nie są niezbędne, w przypadku wyrażenia na to zgody poprzez zaznaczenie opcji „Zezwól na wszystkie pliki cookie”.

Jakie i w jakim celu używane są pliki cookies przez Savills?

W ramach niniejszej strony internetowej mogą być używane pliki cookies wylistowane poniżej. Poniższa tabela zawiera opis działania plików cookie i cel wykorzystywania plików cookies. Klikając na symbol „+” lista rozwinie się prezentując szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych plików cookies. W przypadku, gdy dalsze informacje dotyczące pliku cookie znajdują się na zewnętrznej stronie, po rozwinięciu zakładki link do tej strony znajduje się pod „Więcej informacji”.

 

Cookie Purpose More information
Google Analytics

Witryna Savills korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. To ustawia plik cookie w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej i tworzenia raportów na temat aktywności na naszej stronie.

Więcej informacji w tym jak usunąć ten plik cookie -http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
Google Adwords

Cel: Witryna Savills korzysta z Google Adwords w celu remarketingu lub wykorzystania podobnych grup odbiorców do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych osób trzecich.

Możesz zrezygnować za pośrednictwem poniższego linku: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
Google Signalling  możesz również zrezygnować za pośrednictwem poniższego  linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/  
LinkedIn Conversion Tracking & Insight Tag

LinkedIn Insight Tag to fragment kodu JavaScript, który dodaliśmy do naszych stron internetowych, aby umożliwić szczegółowe raportowanie kampanii marketingowych w tym informacji o użytkownikach. Używany jest do śledzenia konwersji, retargetowania odwiedzających witrynę oraz odblokowywania dodatkowych informacji na temat osób wchodzących w interakcję z naszymi reklamami LinkedIn.

Narzędzie umożliwia zbieranie metadanych, takich jak informacje o adresie IP, znacznik czasu i zdarzenia, takie jak odsłony strony. Wszystkie dane są zaszyfrowane. Plik cookie przeglądarki LinkedIn jest przechowywany w przeglądarce odwiedzającego do czasu usunięcia pliku cookie lub wygaśnięcia pliku cookie (termin wygaśnięcia wynosi sześć miesięcy od ostatniego załadowania Insight Tag przez przeglądarkę odwiedzającego).

Możesz zrezygnować poprzez  ustawienia na stronie Linkedin rekomendujemy również przeczytanie Polityki cookies Linkedin w celu otrzymania więcej informacji
Hotjar

 Hotjar pozwala zrozumieć, co użytkownicy robią na naszej witrynie poprzez wizualne (i anonimowe) przedstawienie ich kliknięć, stuknięć i zachowań związanych z przewijaniem strony.

Więcej informacji: Więcej informacji znajdziesz pod adresem Hotjar: -https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 
Doubleclick

Cel: Witryna Savills korzysta z Google Adwords do remarketingu lub wykorzystania podobnych grup odbiorców do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych osób trzecich.

Więcej informacji: Możesz zrezygnować poprzez link: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
VWO

Savills używa VWO do testowania różnych wariantów treści i poprawy doświadczenia użytkownika.

Więcej informacji: Możesz zrezygnować poprzez link: https://vwo.com/opt-out/
Facebook

 Facebook, może wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie przechowywania danych do zbierania lub otrzymywania określonych typów informacji i Savills może wykorzystywać te informacje do dostarczania ukierunkowanych reklam

Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217
Microsoft UET (Bing)

Witryna Workthere używa Microsoft UET (Bing) do remarketingu lub wykorzystania podobnych grup odbiorców do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych innych firm.

Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-privacy-policy
Twitter

Twitter może wykorzystywać pliki cookie, sygnalizatory WWW i inne technologie przechowywania danych w celu gromadzenia lub otrzymywania określonych typów informacji, a Savills może wykorzystywać te informacje w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.

Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://twitter.com/en/tos
Giosg Live Chat

Cel: Witryna Savills korzysta z usługi czatu na żywo strony trzeciej, Giosg. Obejmuje to wykorzystanie plików cookie do personalizacji i analizy. Śledzenie i przechowywanie danych, w tym adres IP, treść rozmów na czacie, odwiedzane adresy URL, adres URL odsyłający, znacznik czasu, system operacyjny, urządzenie, przeglądarka.

Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.giosg.com/terms-of-service
Cloudflare

 Witryna Workthere używa Cloudflare do identyfikowania poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń w odniesieniu do poszczególnych klientów. Jest to niezbędne do obsługi funkcji bezpieczeństwa Cloudflare.

Więcej informacji Więcej informacji uzyskasz na stronie https://www.cloudflare.com/terms/
Segmenteer

Strona internetowa Workthere wykorzystuje Segmenteer do zbierania danych z formularzy internetowych od odwiedzających w celu analizowania wydajności kanałów marketingowych.

Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie https://www.segmenteer.com/#/

 
Net

Unikalnie identyfikuje sesję użytkownika, dzięki czemu będzie ona automatycznie ustawiana podczas odwiedzania dowolnej strony działającej na platformie ASP.NET.

Więcej informacji: Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.asp.net/terms-of-use
BasketId

Umożliwia dodanie nieruchomości do krótkiej listy.

Pliki cookies przechowywane przez 90 dni

SiteCurrency

Jest to ustawiane w przypadku zmiany waluty.

Sesyjne pliki cookie, usuwane po zamknięciu przeglądarki
SearchOccupancy

Używamy do przechowywania miejsca wyszukiwania i obłożenia wyszukiwania wybranego przez użytkownika za pomocą formularza wyszukiwania.

Sesyjne pliki cookie, usuwane po zamknięciu przeglądarki

SearchPlace

Używamy do przechowywania miejsca wyszukiwania i obłożenia wyszukiwania wybranego przez użytkownika za pomocą formularza wyszukiwania.

Sesyjne pliki cookie, usuwane po zamknięciu przeglądarki
GlobalRecognitionCheck

Abyśmy mogli skierować Cię do odpowiedniego widoku kraju. Jest to ustawiane przy pierwszym ładowaniu, więc modal jest wyświetlany tylko raz.

Pliki cookies przechowywane przez 1 rok

ShortlistCount

Pozwala nam wyświetlić liczbę pozycji znajdujących się na krótkiej liście.

Sesyjne pliki cookie, usuwane po zamknięciu przeglądarki

YouTube

Wykorzystywane do wdrażania i funkcjonalności treści wideo YouTube na stronie internetowej.

Więcej informacji:

https://policies.google.com/privacy

Matterport

Aby umożliwić użytkownikom przeglądanie wirtualnych wycieczek i funkcji widoku 3D witryny internetowej

Więcej informacji: 

Aplikacja:
Google reCAPTCHA, version 3 (v3)

Opis:
Workthere korzysta z usługi o nazwie reCAPTCHA v3, dostarczanej przez Google na tej stronie internetowej w celu ochrony przed złośliwymi atakami (np. atakami DDoS) przeprowadzanymi przez osoby niebędące ludźmi (tj. boty) oraz w celu zapobiegania spamowi. Usługa ta sprawdza, czy określona czynność na stronie internetowej Workthere, taka jak wprowadzenie danych do formularza, jest wykonywana przez osobę fizyczną, czy przez zautomatyzowany program komputerowy (np. oprogramowanie antyspamowe). Korzystanie z reCAPTCHA v3 oznacza, że przeglądarka zainicjuje połączenie z serwerami Google.

Workthere nie uzyskuje dokładnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Google i nie ma możliwości dalszego ograniczenia przesyłania danych do Google i jego partnerów.

Workthere pragnie zaznaczyć, że korzystanie z reCAPTCHA v3 podlega Polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy). Więcej informacji na temat reCAPTCHA można znaleźć na stronie

Jak wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookie?

Używane przez Savills 13 plików cookie jest niezbędne do działania strony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) możesz usunąć lub zablokować wszystkie pliki cookies używane na tej stronie, ale pamiętaj, że ograniczenie lub ich usunięcie może mieć wpływ na jej funkcjonalność i działanie.

Twoja przeglądarka może zezwolić ci na ograniczenie lub usunięcie plików cookie ustawionych przez tę stronę. Funkcja pomocy w twojej przeglądarce powinna ci powiedzieć, jak to zrobić. Możesz również odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl, które zawierają ogólne informacje na temat plików cookie i sposobu zarządzania plikami cookie na komputerze.

Aby zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

11. Zmiany Polityki prywatności

 Savills jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności, w tym w szczególności w przypadku gdy:

- wystąpi potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności,
- wymagana będzie aktualizacja danych administratora wskazanych w Polityce prywatności,
- nastąpią zmiany, modyfikacje lub właściwości strony, oraz
- wystąpią inne dozwolone prawem przypadki.

Zmiana Polityki prywatności nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronie Savills.

O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Savills powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie, nie później niż na 7 dni przez wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej.

Dalsze korzystanie ze strony po zmianie Polityki prywatności oznaczać będzie zgodę na nową treść Polityki prywatności.