Workthere is een handelsmerk van Savills plc. Op deze site betekent "Savills" Savills plc en "onze" en "wij" betekent Workthere. Elke verwijzing naar "u" of "uw” verwijst naar iedereen wiens persoonlijke informatie we verwerken. Savills doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we de informatie die we over u verzamelen, gebruiken, hoe u ons kunt instrueren als u het gebruik van die informatie liever wilt beperken, en hoe we procedures hanteren om uw privacy te beschermen.

1. Introductie

Bij Savills vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen. 

Deze privacyverklaring geeft uitleg over;

 1. Gebruik, verwerking en doel van persoonsgegevens
 2. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
 3. Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
 4. Overdracht van uw persoonsgegevens
 5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 6. Hoe u klachten kunt indienen en hoe u contact met ons kunt opnemen

Als er wijzigingen zijn in de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, wordt deze privacyverklaring bijgewerkt.

2. Gebruik, verwerking en doel van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt Savills persoonsgegevens. Savills verwerkt persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld: naam, adres, contactgegevens en nationaliteit, maar ook  bankrekeninggegevens, gegevens met betrekking tot krediethistorie en faillissements- of surseance status.

Daarnaast kunnen gegevens over uw behoeften en wensen ten aanzien van de vastgoedmarkt door ons worden verwerkt.

We zullen vaststellen of u verwanten of naaste connecties heeft die bij Savills werken, zodat we mogelijke belangenconflicten kunnen overwegen en, indien geïdentificeerd, vaststellen hoe we hier mee moeten omgaan, in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Als wij aan u of namens u een service verlenen, zullen wij bovendien informatie over uw identiteit verzamelen, die ten minste één vorm van fotografische identificatie omvat (zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en één vorm van documentatie met bewijs van uw woonplaats (zoals een recente energierekening).

Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Savills informatie verzamelen bij derde partijen. Zo worden bijvoorbeeld gegevens verwerkt ter voorkoming van fraude, misdaad of witwassen van geld. Daarvoor zal Savills informatie van derde partijen gebruiken. Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd.

Tevens zullen we uw persoonsgegevens in ons cliëntmanagementsysteem bewaren en deze gebruiken om u marketinginformatie te verschaffen over vergelijkbare diensten die door Savills worden aangeboden, waarvan wij denken dat u ze van tijd tot tijd nuttig vindt. Hiervoor heeft Savills een gerechtvaardigd belang, zoals omschreven in overweging 47 van de AVG. Savills biedt vastgoedgerelateerde kennis en netwerkmogelijkheden aan, aan contacten uit de vastgoedwereld. U als contact kunt profiteren van onze informatievoorziening. U heeft de mogelijkheid om op elk gewenst moment af te zien van het ontvangen van deze informatie.

De verwerking van voornoemde gegevens is rechtmatig. De verwerkingen van Savills berusten op een wettelijke verplichting of zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke. U kunt tegen deze verwerking bezwaar aantekenen.

Savills verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:

 • Het leveren van de door u gevraagde diensten;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Aanbieden van nieuwsberichten, marktupdates of uitnodigingen voor vastgoedevenementen;
 • Interne rapportage, statistische analyse, het aanbieden van nieuwe diensten, en verbetering van onze diensten;
 • Onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid;
 • Validatie van gegevens;
 • Het nakomen van wettelijk verplichtingen;
 • Het aanbieden van andere diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Ander gebruik van uw persoonsgegevens

Als we een deel van ons bedrijf verkopen en / of integreren met een andere organisatie, kunnen uw gegevens worden bekend gemaakt aan onze adviseurs en aan potentiële kopers of joint venture-partners en hun adviseurs. Als dit gebeurt, is het voor de nieuwe eigenaren van het bedrijf alleen toegestaan ​​uw informatie op dezelfde of vergelijkbare manier te gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

We zullen persoonsgegevens delen met onze toezichthouders, overheids of semi-overheids organisaties, rechtshandhavingsinstanties en met rechtbanken, tribunalen en bemiddelaars die van tijd tot tijd nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

We gebruiken ook externe dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken om ons van diensten te voorzien. Dit omvat IT-systeemproviders en IT-aannemers.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met een ieder die binnen de Savills Group werkt op basis van een 'need-to-know' om ervoor te zorgen dat we onze verplichtingen nakomen.

Wat gebeurt er als u niet de informatie verstrekt die we vragen?

We hebben persoonsgegevens nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We hebben bijvoorbeeld identiteitsbewijzen van u nodig om aan onze verplichtingen te voldoen die ons worden voorgeschreven in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Als u de informatie die voor deze doeleinden vereist is niet verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat om u diensten te verlenen of u bepaalde diensten te blijven verlenen. We zullen aangeven wanneer dit het geval is.

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het soort dienst dat u bij ons heeft aangevraagd. De bewaartermijn termijn kan langer zijn dan de periode waarvoor we u diensten verlenen, waarbij we wettelijke of regelgevende verplichtingen hebben om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, of waar we de informatie mogelijk moeten behouden in geval van een rechtsvordering.

4. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Savills een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

5. Overdrachten van uw persoonlijke gegevens naar het buitenland

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen, opslaan of verwerken op locaties buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer de landen waaraan uw persoonsgegevens worden overgedragen geen gelijkwaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens aan de wetgeving van Nederland, zullen wij ervoor zorgen dat er passende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

We zullen een van deze beveiligingen gebruiken:

 • We zetten het over naar een niet-EER-land met privacywetten die dezelfde bescherming bieden als de EER. Lees meer op de website van Justitie van de Europese Commissie.
 • We stellen een contract op met de ontvanger, wat betekent dat ze het moeten beschermen volgens dezelfde normen als de EER. Lees hier meer over op de website van Justitie van de Europese Commissie.
 • We zetten het over naar organisaties die gebruik maken van bindende bedrijfsvoorschriften (binding corporate rules (BCR), die zijn goedgekeurd door de Europese toezichthouders.

6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze omvatten het recht om:

 • Op de hoogte te zijn van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
 • Inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens die we bewaren
 • Verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens wanneer u denkt dat deze onjuist of onvolledig of onnauwkeurig zijn
 • Verzoek om uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden te wissen:
 • Als Savills persoonsgegevens blijft verwerken na de periode dat dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor het oorspronkelijk was verzameld
 • Als Savills op legitiem belang vertrouwt als de wettelijke basis voor verwerking en u bezwaar heeft tegen deze verwerking en er geen dwingende reden is om door te gaan met de verwerking
 • Als de verwerking van uw persoonsgegeven enkel gebaseerd is op uw toestemming en u de door u gegeven toestemming intrekt
 • Als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt (dat wil zeggen in strijd met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming)
 • Als het nodig is om de persoonsgegevens te verwijderen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen

Vraag ons om onze gegevensverwerkingsactiviteiten te beperken als u van mening bent dat:

 • Persoonsgegevens onnauwkeurig zijn
 • Onze verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is
 • We de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ons verzoekt ons deze te bewaren om u in staat te stellen een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • Wanneer u een bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens

Als u uw rechten wilt voorleggen, neem dan contact op met NLDATA@Savills.nl.

7. Klachten en contactgegevens

Klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, neemt u contact op met de Operations Director via NLDATA@Savills.nl, die het probleem probeert op te lossen. Als we een probleem niet kunnen oplossen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. Als u meer informatie nodig heeft over hoe u contact kunt opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming, kunt u contact met ons op nemen met NLDATA@savills.nl.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot enig aspect van deze privacy verklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar NLDATA@savills.nl.

8. Het gebruik van cookies bij Workthere

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt en waarmee een website de computer van een gebruiker kan herkennen. Cookies worden ingezet om gebruikers te helpen efficiënt te navigeren op de website en om bepaalde functies uit te voeren. Daarnaast dienen ze tevens voor het verstrekken van "duidelijke en volledige informatie".

Van welke cookies maakt Workthere gebruik?

Bij het browsen op onze website worden functionele cookies gebruikt die strikt noodzakelijk zijn voor de prestatie en werking van de website. We zullen alleen niet-functionele cookies gebruiken als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven door ‘Alle cookies toestaan’ te selecteren in de cookiesbanner. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de cookies die door deze website worden gebruikt en geeft ook een beschrijving van hoe elke cookie werkt. Als u op het '+' symbool klikt, wordt het betreffende vak uitgevouwen om meer uitleg te geven over elke cookie. 

Cookie Doel Meer informatie  
Google Analytics

De Worktheres-website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Dit plaatst een cookie om uw gebruik van onze website te evalueren en om voor ons rapporten op te stellen over de activiteit op onze website.

Bezoek de volgende website als u deze cookie wilt weigeren of verwijderen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  
Google Adwords

De Workthere-website gebruikt Google Adwords om te remarketen of om vergelijkbare doelgroepen te gebruiken om advertenties weer te geven op websites van derden.

Als u zich wilt afmelden, bezoek: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=nl  
Google Signalling You can also opt out here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/    
LinkedIn Conversion Tracking & Insight Tag

De LinkedIn Insight Tag is een lichtgewicht JavaScript-code die we aan onze websites hebben toegevoegd om diepgaande campagnerapportage mogelijk te maken en om ons te helpen waardevolle inzichten te verkrijgen over de bezoekers van onze website. We gebruiken de LinkedIn Insight Tag om conversies bij te houden, websitebezoekers opnieuw te targeten en aanvullende inzichten te verkrijgen over leden die interactie hebben met onze LinkedIn-advertenties.

Met de LinkedIn Insight Tag kunnen metagegevens worden verzameld, zoals IP-adresinformatie, tijdstempel en gebeurtenissen zoals paginaweergaven. Alle gegevens zijn versleuteld. De LinkedIn-browsercookie wordt opgeslagen in de browser van een bezoeker totdat deze de cookie verwijdert of de cookie verloopt (het verstrijkt zes maanden na de laatste keer dat de browser van de bezoeker de Insight Tag laadde).

U kunt zich hier afmelden voor het gebruik van de gegevens van cookies en soortgelijke technologieën: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls  
Hotjar

Hotjar stelt ons in staat om te begrijpen wat gebruikers op onze site doen door hun klik-, tik- en scrollgedrag visueel (en anoniem) weer te geven.

Bezoek de Hotjar website voor meer informatie: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy  
Doubleclick

De Worktheres-website gebruikt Google Adwords om te remarketen of om soortgelijke doelgroepen te gebruiken om advertenties weer te geven op websites van derden.

U leest hier hoe u bepaalde advertenties kunt blokkeren: https://support.google.com/ads/answer/2662922/bepaalde-advertenties-blokkeren?hl=nl-NL  
VWO

Wij gebruiken VWO om verschillende variaties van content aan te bieden en jouw gebruikerservaring te verbeteren.

Om je hiervoor af te melden, klik op https://vwo.com/opt-out/

 
Facebook

Facebook kan cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken om specifieke soorten informatie te verzamelen of te ontvangen en Savills kan die informatie gebruiken om gerichte advertenties aan te bieden.

Voor meer informatie, bekijk de volgende website: https://www.facebook.com/help/568137493302217  
Microsoft UET (Bing)

De Workthere-website gebruikt Microsoft UET (Bing) voor remarketing of om vergelijkbare doelgroepen te gebruiken om advertenties weer te geven op websites van derden.

Voor meer informatie, ga naar: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-privacy-policy  
Twitter

Twitter kan cookies, webbakens en andere opslagtechnologieën gebruiken om specifieke soorten informatie te verzamelen of te ontvangen en Savills kan die informatie gebruiken om gerichte advertenties aan te bieden.

Voor meer informatie, ga naar: https://twitter.com/en/tos  
iGo digital

iGoDigital, gebruikt door ons e-mailmarketingplatform ExactTarget, zal een of meer cookies op uw computer of mobiele apparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt. We gebruiken cookies om de kwaliteit van uw ervaring te verbeteren, inclusief verbeterde browse-ervaringen, place-holding en niet-persoonlijke applicatiegegevens. De cookie wordt niet gebruikt om persoonlijke of privégegevens op te slaan.

More information  
Giosg Live Chat

De Savills-website maakt gebruik van een live-chatservice van een derde partij, Giosg. Dit omvat het gebruik van cookies voor de personalisatie en analytics. Bijhouden en opslaan van gegevens inclusief IP-adres, inhoud van chatgesprekken, bezochte URL’s, verwijzende URL, tijdstempel, besturingssysteem, apparaat, browser.

Voor meer informatie, bezoek: https://www.giosg.com/terms-of-service  
Cloudflare

De Workthere-website gebruikt Cloudfare om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Dit is nodig om de beveiligingsfuncties van Cloudflare te ondersteunen.

Meer informatie: https://www.cloudflare.com/terms/  
Segmenteer

De Workthere-website gebruikt Segmenteer om webformuliergegevens van bezoekers te verzamelen om de prestaties van marketingkanalen te analyseren.

Meer informatie  
Net

Dit identificeert op unieke wijze de sessie van de gebruiker, zodat deze automatisch wordt ingesteld bij het bezoeken van een pagina die op het ASP.NET-platform wordt uitgevoerd

Voor meer informatie, bezoek: https://www.asp.net/terms-of-use  
BasketId Wordt gebruikt om eigendommen toe te voegen aan een shortlist Cookies 90 dagen bewaard  
SiteCurrency

Dit wordt ingesteld wanneer de valuta wordt gewijzigd.

Sessiecookies, verwijderd zodra de browser wordt gesloten

 
SearchOccupancy

We slaan de zoekplaats en zoekbezetting op die de gebruiker via het zoekformulier heeft geselecteerd.

Sessiecookies, verwijderd zodra de browser wordt gesloten

 
SearchPlace

We slaan de zoekplaats en zoekbezetting op die de gebruiker via het zoekformulier heeft geselecteerd.

Sessiecookies, verwijderd zodra de browser wordt gesloten

 
GlobalRecognitionCheck

Om ons in staat te stellen u naar de juiste landenweergave te leiden. Dit is ingesteld op firstload, dus de modal wordt maar één keer weergegeven.

Cookies worden 1 jaar bewaard

 
ShortlistCount

Hiermee kunnen we het aantal items op de shortlist laten zien.

Sessiecookies, verwijderd zodra de browser wordt gesloten

 
YouTube

Gebruikt voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video-inhoud op de website.

Meer informatie

 
Matterport

Om gebruikers in staat te stellen virtuele rondleidingen en de 3D-weergavefunctie van de website te bekijken

Meer informatie

 

Application:
Google reCAPTCHA, version 3 (v3)

Workthere maakt gebruik van een dienst genaamd reCAPTCHA v3, die door Google op deze website wordt aangeboden om te beschermen tegen kwaadaardige aanvallen (bijvoorbeeld DDoS-aanvallen) door niet-menselijke bezoekers (dat wil zeggen bots) en om spam te voorkomen. Deze dienst controleert of een bepaalde handeling op de website van Workthere, zoals het invullen van gegevens in een formulier, wordt uitgevoerd door een natuurlijk persoon of door een geautomatiseerd computerprogramma (bijvoorbeeld spamsoftware). Het gebruik van reCAPTCHA v3 betekent dat uw browser een verbinding tot stand brengt met de servers van Google.Workthere verkrijgt geen precieze kennis van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Google en heeft geen mogelijkheid om de overdracht van gegevens aan Google en haar partners verder te beperken. Workthere wil aangeven dat het gebruik van reCAPTCHA v3 onderworpen is aan het Privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy). Meer informatie over reCAPTCHA vindt u op https://www.google.com/recaptcha.
Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

 

Hoe beperk of verwijder ik cookies?

13 van de cookies die we gebruiken zijn essentieel voor het functioneren van delen van de website en zijn al ingesteld. U kunt alle cookies van deze website verwijderen en blokkeren, maar houd er rekening mee dat het beperken of verwijderen van cookies invloed kan hebben op de functionaliteit van de website.

Met uw webbrowser kunt u cookies die door deze website zijn ingesteld, beperken of verwijderen. De Help-functie in uw browser zou u moeten vertellen hoe. Als alternatief kunt u www.allaboutcookies.org bezoeken, waar u algemene informatie vindt over cookies en hoe u cookies op uw computer kunt beheren.

Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om u af te melden voor tracking door Google Analytics op alle websites.