+48 22 395 84 25

1. Definicje

1.1. Usługodawca - Savills Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000206831, posiadająca numery NIP: 5262771913 i REGON: 015740610, oraz kapitał zakładowy w wysokości 5 532 500,00 PLN, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS (zwany dalej: „Usługodawcą” lub „Savills”);
1.2. Usługobiorca – Konsument, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
1.3. Platforma – strona internetowa pod adresem: www.workthere.pl
1.4. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
1.5. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
1.6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
1.7. Usługi – usługi świadczone przez Savills polegające na udostępnieniu platformy Workthere.pl, umożliwiającej m.in. zamieszczanie ofert najmu lokali/powierzchni biurowych, wyszukiwanie i przeglądanie tych ofert, kontaktowanie się w sprawie najmu lokali/powierzchni biurowych umieszczonych na platformie przez osoby odwiedzające platformę;
1.8. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;
1.9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
1.10. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zakres przedmiotowy

2.1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
2.2. Regulamin jest udostępniany przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Usługobiorcy w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
2.3. Regulamin jest również dostępny pod adresem: https://www.workthere.com/pl-pl/terms-and-conditions/.

3. Usługi

3.1. Savills świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców. Savills działa jako pośrednik i może uzyskiwać z tego tytułu wynagrodzenie od podmiotów oferujących swoje powierzchnie/lokale do wynajmu na podstawie odrębnych umów.
3.2. Usługobiorcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
3.3. Usługi udostępniane będą Usługobiorcy przez Usługodawcę poprzez stronę internetową pod adresem: Workthere.pl. Zakres Usług obejmuje w szczególności umożliwienie: zamieszczania, przeglądania, wyboru i kontaktu w sprawie ofert zamieszczonych na platformie.
3.4. Dostęp do Usług możliwy jest dla:

a) użytkowników niezarejestrowanych,
b) użytkowników zarejestrowanych.

3.5. Rejestrując konto, Usługobiorca otrzymuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności w ramach Usługi, niedostępnych dla użytkowników niezarejestrowanych.

4. Rejestracja

4.1. Usługobiorca może utworzyć konto na stronie workthere.pl. Do utworzenia konta konieczne jest podanie następujących danych w formularzu wygenerowanym przez ww. platformę: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy (o ile dotyczy), preferowana waluta, preferowany język strony oraz utworzenie hasła składającego się z co najmniej 8 znaków. W przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi konto może tworzyć jedynie osoba mająca ukończone 18 lat.
4.2. Proces rejestracji konta może wymagać weryfikacji podanego adresu e-mail lub numeru telefonu.
4.3. Usługobiorca zobowiązany jest do nieudostępniania hasła, loginu lub dostępu do konta osobom nieuprawnionym. Savills nie odpowiada za szkody spowodowane przez udostępnienie przez Usługobiorcę hasła lub innych danych niezbędnych do logowania osobom nieuprawnionym lub niezapewnienie przez Usługobiorcę należytej ochrony hasła lub innych danych niezbędnych do logowania, chyba że takie udostępnienie osobom nieuprawnionym wynikałoby z przyczyn leżących po stronie Savills.
4.4. Usługobiorca ma możliwość zmiany swoich danych podanych przy rejestracji konta.
4.5. Usługobiorca ma możliwość zamieszczenia zdjęcia profilowego, które będzie automatycznie wyświetlane przy wszystkich formach aktywności Usługobiorcy na Platformie.
4.6. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.
4.7. Usługobiorca może usunąć konto w każdej chwili.

5. Warunki świadczenia usług

5.1. W celu prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest zainstalowanie jednej z poniższych przeglądarek Internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozila Firefox. Do prawidłowego działania Usług konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi plików cookies.
5.2. Zakazane jest udostępnianie przez Usługobiorcę na platformie Workthere.pl jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści nieprawdziwych, mogących naruszyć prawa innych osób, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.
5.3. W przypadku uzyskania przez Savills informacji o zamieszczaniu treści, o których mowa w pkt 5.2. Regulaminu, Savills zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści. Usługobiorcy są uprawnieni do zgłaszania naruszeń pkt 5.2. Regulaminu za pośrednictwem platformy.
5.4. Złożenie wniosku o obejrzenie lokalu oferowanego w platformie wymaga założenia konta.
5.5. Zawarcie umowy najmu lokalu/powierzchni biurowej następuje bezpośrednio pomiędzy Usługobiorcą a podmiotem oferującym taki lokal. Savills nie jest stroną umowy najmu, nie zarządza ww. powierzchniami oraz rekomenduje skorzystanie z profesjonalnego doradcy lub innego podmiotu w celu oceny warunków umowy najmu lub kosztów z tym związanych. Savills nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawarte przez ww. podmioty.
5.6. Korzystając z funkcjonalności platformy umożliwiającej zapytanie o lokal lub oglądanie lokalu lub podejmowanie innych działań względem danego lokalu, dane kontaktowe Usługobiorcy udostępniane są podmiotowi oferującemu lokal.
5.7. Dane Usługobiorców będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.workthere.com/pl-pl/privacy-policy/.

6. Zawieranie i rozwiązywanie umów

6.1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi (np. wejście na platformę, zarejestrowanie konta). Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
6.2. Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać Umowę poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
6.3. Savills ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (w tym poprzez usunięcie konta Usługobiorcy) w przypadku:

a) naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
b) umieszczenia na platformie Workthere.pl przez Usługobiorcę treści, o których mowa w pkt 5.2. Regulaminu lub mogących naruszyć uzasadnione interesy Usługodawcy,
c) wykorzystywania przez Usługobiorcę platformy Workthere.pl niezgodnie z jej przeznaczeniem.

6.4. Umowa rozwiązuje się również w przypadku usunięcia przez Usługobiorcę swojego konta z platformy.
6.5. W celu uniknięcia wątpliwości - rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi regulowanej niniejszym Regulaminem (w tym poprzez usunięcie konta) nie wpływa na ważność i skuteczność innych umów, jakie mogą być zawarte pomiędzy Usługobiorcą a Savills.

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje mogą być składane do Usługodawcy w formie pisemnej na adres jego siedziby lub w formie elektronicznej na adres: hello@workthere.pl.
7.2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje:

a) dane Usługobiorcy,
b) opis problemu,
c) uzasadnienie reklamacji,
d) adres, na który ma być wysłana odpowiedź.

7.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Usługobiorcy celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Usługobiorcę informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.
7.4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7.5. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. W przypadku osób będących Konsumentami, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
8.2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
8.3. W celu wykonania prawa do odstąpienia, w wypadkach, gdy Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia, należy wysłać do Savills, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres siedziby Savills lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: hello@workthere.pl.
8.4. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi.
8.5. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta związanych z Usługą (jeśli takie płatności zostały pobrane), od której Klient odstąpił, płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
8.6. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w pkt 8 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej, o której mowa w art. 3855 kodeksu cywilnego, tj. zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9. Odpowiedzialność

9.1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania platformy i jej dostępności, a także aby informacje zamieszczane w ramach platformy były aktualne i dokładne.
9.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, funkcjonalności lub innych cech platformy oraz do okresowych przerw technicznych mających na celu m.in. poprawę funkcjonowania platformy lub do wystąpienia przerw w dostępie do platformy z innych powodów.
9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia platformy po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorców.
9.4. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
9.5. Wszelkie prawa autorskie do platformy należą do Savills. Usługobiorca nie może tworzyć trwałej kopii ani powielać platformy lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakiejkolwiek formie. Usługobiorca może drukować lub zapisywać tymczasowe kopie treści zawartych na platformie na własny użytek.
9.6. Nazwa Savills oraz logo stanowią znaki towarowe zarejestrowane na rzecz Savills lub jej podmiotów powiązanych. Niedozwolone jest kopiowanie lub używanie tych znaków w innym celu niż korzystanie z Usługi.
9.7. Savills nie udziela gwarancji ani nie udziela licencji ani żadnych porad w związku ze świadczonymi Usługami.
9.8. W zakresie dozwolonym przez prawo, Savills nie odpowiada za treści umieszczone przez podmioty oferujące najem lokali (w tym dokładność wpisów dotyczących oferowanej przestrzeni), utracone korzyści, kary (w tym kary pieniężne) lub inne zobowiązania pieniężne płacone na rzecz jakiegokolwiek podmiotu przez Usługobiorcę.
9.9. W zakresie dozwolonym przez prawo, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, maksymalna odpowiedzialność Savills nie przekroczy opłat zapłaconych przez Usługobiorcę na rzecz Savills w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie roszczenia.
9.10. Platforma może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, za które Savills nie ponosi odpowiedzialności.
9.11. Ograniczenia odpowiedzialności opisane w niniejszym punkcie 9 Regulaminu nie mają zastosowania do Konsumentów lub osób, o których mowa w art. 3855 kodeksu cywilnego.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu.
10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Ustawy i kodeksu cywilnego.
10.3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów dotyczących Usługi będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. Postanowienie to nie dotyczy Konsumenta oraz osoby fizycznej, o której mowa w art. 3855 kodeksu cywilnego.
10.4. Savills zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany w zakresie świadczonych Usług, wymagań technicznych korzystania z Usług, zmian powszechnie obowiązujących przepisów lub z innych ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu są publikowane pod adresem: workthere.pl poprzez umieszczenie informacji o jego zmianie wraz ze wskazaniem planowanej daty wejścia w życie zmian. Savills powiadamia także Usługobiorców o zmianie Regulaminu za pośrednictwem konta utworzonego w platformie/ poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail.
10.5. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługobiorca może zaprzestać korzystania z Usług lub usunąć konto, co będzie równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
10.6. Wszelkie postanowienia Regulaminu uważane są za ważne i skuteczne. W przypadku nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w jego miejsce wchodzą przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
10.7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają postanowień innych umów, jakie mogą zostać zawarte pomiędzy Usługobiorcą a Savills.
10.8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
10.9 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14/10/2021 roku. 

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

……………………, …………………….. roku

[miejscowość, data]

Savills Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aleja Jana Pawła II 22

00-133 Warszawa

KRS: 0000206831

e-mail: hello@workthere.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  

Ja, niżej podpisany/podpisana …………………………………………, adres e-mail: …………………………………………, niniejszym odstępuję od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Państwem w dniu ………………………………………… roku.

  

…………………………………………

podpis