Workthere is een handelsmerk van Savills plc. Op deze site betekent "Savills" Savills plc en "onze" en "wij" betekent Workthere.

1. Introductie

Bij Savills vinden wij het van groot belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen. 

Deze privacy verklaring geeft uitleg over;

 • Gebruik, verwerking en doel van persoonsgegevens
  • Hoe lang wij uw gegevens bewaren
  • Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
  • Overdracht van uw persoonsgegevens
  • Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
  • Hoe u klachten kunt indienen en hoe u contact met ons kunt opnemen

Als er wijzigingen zijn in de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, wordt deze privacy verklaring bijgewerkt.

2. Gebruik, verwerking en doel van persoongegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt Savills persoonsgegevens. Savills verwerkt persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld: naam, adres, contactgegevens en nationaliteit, maar ook  bankrekeninggegevens, gegevens met betrekking tot krediethistorie en faillissements- of surseance status.

Daarnaast kunnen gegevens over uw behoeften en wensen ten aanzien van de vastgoedmarkt door ons worden verwerkt.

We zullen vaststellen of u verwanten of naaste connecties heeft die bij Savills werken, zodat we mogelijke belangenconflicten kunnen overwegen en, indien geïdentificeerd, vaststellen hoe we hier mee moeten omgaan, in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Als wij aan u of namens u een service verlenen, zullen wij bovendien informatie over uw identiteit verzamelen, die ten minste één vorm van fotografische identificatie omvat (zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) en één vorm van documentatie met bewijs van uw woonplaats (zoals een recente energierekening).

Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Savills informatie verzamelen bij derde partijen. Zo worden bijvoorbeeld gegevens verwerkt ter voorkoming van fraude. Daarvoor zal Savills informatie van derde partijen gebruiken. Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd.

Tevens zullen we uw persoonsgegevens in ons cliëntmanagementsysteem bewaren en deze gebruiken om u marketinginformatie te verschaffen over vergelijkbare diensten die door Savills worden aangeboden, waarvan wij denken dat u ze van tijd tot tijd nuttig vindt. Hiervoor heeft Savills een gerechtvaardigd belang, zoals omschreven in overweging 47 van de AVG. Savills biedt vastgoed gerelateerde kennis en netwerkmogelijkheden aan, aan contacten uit de vastgoedwereld. U als contact kunt profiteren van onze informatievoorziening. In beide gevallen heeft u de mogelijkheid om op elk gewenst moment af te zien van het ontvangen van deze informatie.

De verwerking van voornoemde gegevens is rechtmatig. De verwerkingen van Savills berusten op een wettelijke verplichting of zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een verwerkingsverantwoordelijke.   U kunt tegen deze verwerking bezwaar aantekenen.

Savills verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder;

 • Het leveren van de door u gevraagde diensten;
 • Onderzoek naar klanttevredenheid;
 • Aanbieden van nieuwsberichten, marktupdates of uitnodigingen voor vastgoedevenementen;
 • Interne rapportage, statistische analyse, het aanbieden van nieuwe diensten, en verbetering van onze diensten;
 • Onderzoeken van kredietwaardigheid en debiteurenbeleid;
 • Validatie van gegevens;
 • Het nakomen van wettelijk verplichtingen;
 • Het aanbieden van andere diensten die voor u interessant kunnen zijn.

Ander gebruik van uw persoonsgegevens

Als we een deel van ons bedrijf verkopen en / of integreren met een andere organisatie, kunnen uw gegevens worden bekend gemaakt aan onze adviseurs en aan potentiële kopers of joint venture-partners en hun adviseurs. Als dit gebeurt, is het voor de nieuwe eigenaren van het bedrijf alleen toegestaan ​​uw informatie op dezelfde of vergelijkbare manier te gebruiken zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

We zullen persoonsgegevens delen met onze toezichthouders, overheids of semi-overheids organisaties, rechtshandhavingsinstanties en met rechtbanken, tribunalen en bemiddelaars die van tijd tot tijd nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

We gebruiken ook externe dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken om ons van diensten te voorzien. Dit omvat IT-systeemproviders en IT-aannemers.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met een ieder die binnen de Savills Group werkt op basis van een 'need-to-know' om ervoor te zorgen dat we onze verplichtingen nakomen.

Wat gebeurt er als u niet de informatie verstrekt die we vragen?

We hebben persoonsgegevens nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We hebben bijvoorbeeld identiteitsbewijzen van u nodig om aan onze verplichtingen te voldoen die ons worden voorgeschreven in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Als u de informatie die voor deze doeleinden vereist is niet verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat om u diensten te verlenen of u bepaalde diensten te blijven verlenen. We zullen aangeven wanneer dit het geval is.

3. Hoe lang bewaren wij uw persoongegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het soort dienst dat u bij ons heeft aangevraagd. De bewaartermijn termijn kan langer zijn dan de periode waarvoor we u diensten verlenen, waarbij we wettelijke of regelgevende verplichtingen hebben om persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, of waar we de informatie mogelijk moeten behouden in geval van een rechtsvordering.

4. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Savills een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

5. Overrdagen van uw persoonlijk gegevens

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen, opslaan of verwerken op locaties buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer de landen waaraan uw persoonsgegevens worden overgedragen geen gelijkwaardig niveau van bescherming bieden voor persoonsgegevens aan de wetgeving van Nederland, zullen wij ervoor zorgen dat er passende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

We zullen een van deze beveiligingen gebruiken:

 • We zetten het over naar een niet-EER-land met privacywetten die dezelfde bescherming bieden als de EER. Lees meer op de website van Justitie van de Europese Commissie.
 • We stellen een contract op met de ontvanger, wat betekent dat ze het moeten beschermen volgens dezelfde normen als de EER. Lees hier meer over op de website van Justitie van de Europese Commissie.
 • We zetten het over naar organisaties die deel uitmaken van Privacy Shield. Dit is een raamwerk dat privacy standaarden vastlegt voor gegevens die worden verzonden tussen de VS en EU-landen. Het zorgt ervoor dat die normen vergelijkbaar zijn met wat binnen de EER wordt gebruikt.

6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze omvatten het recht om:

 • Op de hoogte te zijn van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken
 • Inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens die we bewaren
 • Verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens wanneer u denkt dat deze onjuist of onvolledig of onnauwkeurig zijn
 • Verzoek om uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden te wissen:
 • Als Savills persoonsgegevens blijft verwerken na de periode dat dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor het oorspronkelijk was verzameld
 • Als Savills op legitiem belang vertrouwt als de wettelijke basis voor verwerking en u bezwaar heeft tegen deze verwerking en er geen dwingende reden is om door te gaan met de verwerking
 • Als de verwerking van uw persoonsgegeven enkel gebaseerd is op uw toestemming en u de door u gegeven toestemming intrekt
 • Als de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt (dat wil zeggen in strijd met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming)
 • Als het nodig is om de persoonsgegevens te verwijderen om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
 • Vraag ons om onze gegevensverwerkingsactiviteiten te beperken als u van mening bent dat:
 • Persoonsgegevens onnauwkeurig zijn
 • Onze verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is
 • We de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ons verzoekt ons deze te bewaren om u in staat te stellen een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • Wanneer u een bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens

Als u uw rechten wilt voorleggen, neem dan contact op met nldata@savills.nl.

7. Klachten en contactgegevens

Klachten

Als u klachten heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, neemt u contact op met de Operations Director via nldata@savills.nl, die het probleem probeert op te lossen. Als we een probleem niet kunnen oplossen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land. Als u meer informatie nodig heeft over hoe u contact kunt opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming, kunt u contact met ons op nemen met nldata@savills.nl.

Contact
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot enig aspect van deze privacy verklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar nldata@savills.nl.